Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif TBMM’de

ANKARA (İGFA) – Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifle, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak hedefiyle teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak emeliyle, 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ait tarz ve asılları belirleme konusunda yetki veriliyor.

Teminat verme zaruriliği getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü meblağında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak açılan davalarda yönetimin daima muhatap olması ve birebir taşınmaz için tekrarlanmış ödeme yapmak zorunda kalması nedeniyle bir düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirimi dahil eksik yahut yanlışlı kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle mutlaklaşmış kabul edilecek. Bu karar, bildirisi dahil eksik yahut kusurlu kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ait mahkemelerce hükmedilen bedel, vekalet fiyatı ve yargılama masraflarının ödenmesi için, icra takibine gidilmeden evvel davacı banka hesap numarasını yazılı halde davalı yönetime bildirecek. Yönetim de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse yönetimin teminat gösterme zaruriliği olmayacak.

Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet fiyatları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler yönetimlerce yapılacak.

Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 tarihine kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yahut kaynaklara malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut hukuksal el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, muhtaçlık olması halinde davalı yönetimlerin bütçelerinde özel bir hisse ayrılacak.

Merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerin bütçelerinde sermaye sarfiyatları için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve vilayet özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en son katılaşmış bütçe gelirleri toplamının, öbür yönetimler için en son mutlaklaşmış bütçe sarfiyatları toplamının en az yüzde üçü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Alacakların toplam meblağının ayrılan ödeneğin toplam fiyatını aşması halinde, ödemeler, taksitlerle gerçekleştirilecek. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların fiyatları dikkate alınacak. Taksitli ödeme müddetince yasal faiz ödenecek.

CEMEVLERİNİN ÜRETİM, BAKIMI VE ONARIMI

TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Yöntem Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin koşulları ile mümkün gereksinimleri göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılacak.

İl ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak koşuluyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına ters olarak öbür gayelere tahsis edilemeyecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını gerçekleştirebilecek, gereç takviyesi sağlayabilecek.

İl özel yönetimleri, vilayet hudutları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından değer taşıyan yerler ile cemevlerinin imal, bakım ve tamiratını gerçekleştirebilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. Cemevlerinin aydınlatma masrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacak.

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da limanların işletme mühletlerine ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kimi limanların işletme hakkı verilmesi/devri yoluyla özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az vadeli mukavele mühletleri, en geç 15 gün içerisinde mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş dokümanlarla birlikte müracaatta bulunulması ve öteki kaideleri yerine getirmeleri şartıyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir kereye mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacak.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından, müracaat ekindeki evraklar temel alınarak 15 gün içerisinde yapılacak değerlendirmeyi müteakiben müracaatta bulunan işletmeci şirketlere, ek mukavele imzalanmak üzere 3 ayı geçmeyecek halde mühlet verilecek. Ek mukavele imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran mukaveleden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran mukaveleden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri koşul olacak.

İşletme hakkı verilmesi/devri mukavelesinin mühletinin 49 yıla uzatılmasına ait ek kontrat, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından işletmeci şirketlerin mukaveleye davet edilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde imzalanması kuralıyla yürürlüğe girecek.

Ek mukavele ile ilgili olarak Danıştay’dan görüş alınmayacak, uzatılan mühlet yatırım mühletine eklenmeyecek.

Teklifle işletmeci şirketlerce ödenecek kontrat bedelleri de düzenleniyor. İşletmeci şirketler, ek kontrat bedeline ek olarak uzatılan işletme hakkı mühleti içinde her yıl belirlenen tekdüzen hesap planına nazaran düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere öbür faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde 5’ini hasılat hissesi olarak Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına ödeyecek.

Tespit edilecek ek kontrat bedelinin vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde bedelin minimum yüzde 25’i ek mukavele imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan fiyatı azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan fiyat üzerinden ödeme tarihleri prestijiyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecek.

Teklifle Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanununa süreksiz bir husus ekleniyor.

Buna nazaran, konusu kabahat teşkil etmemek ve mutlaklaşmış bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut vazifeli olan sorumlular hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Teklifle kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kaidesi aranacak.

Kamu İhale Konsey kararı yeterince zorlayıcı sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen kontratlar nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilebilecek süreçlerin, kapsamı genişletiliyor.

Düzenleme ile Kamu İhale Heyeti kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm savları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele unsuru gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Ülke iktisadının memleketler arası rekabetçiliğin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması maksadıyla yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, iştirakçi dokümanı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından yahut yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları çıkarın yüzde 50’si kurum çıkarından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için karın elde edildiği hesap devrine ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması kuralı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen Harika Hal Kapsamında Birtakım Önlemler Alınması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “muvazaalı dönem işlemleri” başlıklı hususu, kanun boşluğunun giderilmesi için tekrar düzenleniyor.

Buna nazaran, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket idaresi için kayyım tayinini düzenleyen unsuru uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018’e kadar paydaşlık hisse ve haklarına ait olarak şirket ortakları tarafından yapılmış periyot ve temlik süreçleri, Fon Konseyi’nce muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek.

Geçersiz sayılma sürecine karşı, ilgililerce, bildiriden itibaren 1 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir